Vrcholový tah osvětlovacích stožárů

V katalogu výrobků je uveden jmenovitý vrcholový tah stožáru " T ".

Projektant veřejného osvětlení při návrhu stožáru musí brát v úvahu výšku stožáru; délku a tvar výložníku; počet, hmotnost a plochu svítidel. Hodnota výsledné síly působicí na stožár nesmí překročit uvedenou hodnotu vrcholo-vého tahu /viz. příloha 2 ČSN 34 8340/.

V tabulkách uvedená síla " T ",podle které jsou vypočítany rozměry stožáru, působí ve vzdálenosti 0,2 m od vrcholu stožáru ve směru osy Y. Síla T je výslednicí jednotlivých zatížení působíci na stožár.

Na ocelové stožáry se nesmí upevňovat žádne další zařízení. Pokud je to nezbytně nutné musí být stožár k tomuto účelu dimenzován.