Všeobecné technické a obchodní podmínky

VOTP - 316-05-07/01, OCELOVÉ STOŽÁRY


I. Všeobecně

Tyto všeobecné technické a obchodní podmínky /dále VTOP/ platí pro následující ocelové stožáry uvedené v „Katalogu výrobků“ a jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího ode dne přijetí objednávky nebo od uzavření kupní smlouvy.

Každá odchylka od těchto VOTP a výrobků musí být vzájemně odsouhlasena a zanesena do dokumentace nutné k výrobě.

Rozměry a druhy jednotlivých typů stožárů a výložníků jsou uvedeny v „Katalogu výrobků ELV.S Morava.“

II. Přípustné odchylky rozměru

Přípustné odchylky jsou stanoveny podle evropské normy EN 40
a/ přímost x =< 0,003L L = H+E
b/ délka stožárů svařovaných podélně
- nadzemní částí + - 0,5% L
- s přírubou + - 0,6% L

délka stožárů bez příčných svárů
- s částí v zemi + - 0,5% L
- s přírubou + - 0,6% L

c/ Otvory a otvory pro přívod kabelu
- rozměr + 5 mm
  - 0 mm

d/ Průřez stožáru
- kruhový průřez + - 4% průměru
- vícestranný průřez + - 5% otvoru klíče

III. Materiál

Ocelové stožáry se vyrábí z oceli s pevností v tahu 370 Mpa se zaručeným chemickým složením a svařitelností. Po dohodě se stožáry vyrábí z oceli o vyšší pevnosti v tahu. Pokud není dohodnuto jinak je stožár vyroben z oceli 11373.

IV. Povrchová úprava

Povrchová ochrana se provádí podle požadavků odběratele:

- bez povrchové úpravy / provede odběratel/
- se zkladním nátěrem / III. stupeň jakosti podle ČSN 038220 /
- žárově zinkované / ponor do lázně s roztav. zinkem / oboustranně
- kombinace předcházejících ochran s vrchním nátěrem barvou

Základní nátěr tvoří nátěr vnější části výrobku s minimální vrstvou 20µm. Vnitřní část která přijde do základu je opatřena asfaltovým lakem. Základní nátěr slouží jako dočasná ochrana proti korozi.Výrobek opatřený základním nátěrem je chráněný proti vlivu venkovního prostředí max. 6 měsíců ode dne dodání odběrateli.

Metalizace - opatření vnější strany stožáru žárovým nástřikem zinkové vrstvy.Vrstva vytvořená ponorem materiálu do lázně roztaveného zinku má minimální vrstvu 70µm. Vrstva vzniklá reakcí Fe a Zn se někdy projevuje světlým nebo šedivým zbarvením. Tento jev nemá vliv na jakost zinkované vrstvy a též na odolnost proti korozi ve smyslu EN 40/ resp.DIN 50976 a nebrání použitelnosti výrobku. Skladováním se může povrch Fe a Zn změnit do šedé až černé barvy. Mohou též vystoupit nerovnosti na povrchu výrobku. Ve smyslu výše uvedených norem není toto na závadu odolnosti proti korozi výrobku a není tedy předmětem případné reklamace kupujícího. Žárové zinkování ponorem do lázně s roztaveným zinkem je vysoce účinná antikorozní ochrana, ale není ozdobná povrchová úprava.

Nátěr barvou s barevným odstínem podle vzorkovníku barev RAL.Nátěr na pozinkovaný materiál se provádí:

1 x barva syntetická reaktivní S 2008 o síle max. 14µm.
1 až 2 x barva syntetická základní S 2132, S 2035
1 až 2 x email syntetický venkovní S 2013, S 2071, S 2072/ je možno použít i polyuretanové barvy/

V. Rozvodnice

Stožáry jsou standardně vybaveny pro uchycení stožárové rozvodnice kryté IP 43 typ. ROSA 1 až 3, nebo stožárové rozvodnice čtyřžílové typ SR 95X, případně pětižílové SR 56X. Tato rozvodnice zabezpečuje krytí živých částí IP 43.

Pokud odběratel použije jiný typ rozvodnice musí při montáži dbát na dodržení ČSN 343210, ČSN 340110.

VI. Zkoušení

Zkoušky ocelových stožárů jsou prováděny ve shodě s ČSN 348340 část IV. V průběhu výroby se provádí mezioperační kontrola a po skončení výroby se provádí výstupní kontrola s vystavením osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku.

VII. Dodávání a přejímky

Kupující vystavením objednávky s označením typu výrobku podle „nabídkového katalogu“ se zavazuje k odběru zboží uvedeného v tomto katalogu. Kupující je povinen se seznámit i s ostatními podmínkami uvedenými v těchto VOTP.

Prodávající přijetím objednávky se zavazuje dodat zboží v rozměrech v souladu s „ nabídkovým katalogem“. Jakékoliv změny oproti nabídkovému katalogu, nebo těmto VTOP musí být schváleny oběma stranami. Vystavením objednávky a jejím přijetím se považují technické údaje za závazné.

Kupující má právo se před splněním dodávky přesvědčit o souladu výrobku s nabídkovým katalogem“ a těchto VTOP.

Stožáry jsou dodávány jako volně ložené, popřípadě spáskované ocelovou, nebo polyamidovou páskou do balíku.

Dodávka se považuje za splněnou předáním zboží prvnímu veřejnému přepravci nebo převzetím zboží kupujícím, pokud nebylo dohodnuto jinak.

VIII. Záruky

Dodavatel poskytuje na výrobky uvedené v „nabídkovém katalogu“ tyto záruční lhůty:

a/ Funkčnost - 12 měsíců ode dne splnění dodávky
b/ Povrchová úprava
- 6 měsíců od splnění dodávky pro základní nátěr
- 12 měsíců od splnění dodávky pro metalizované
- 16 měsíců od splnění dodávky pro žárově zinkované

VIII.Reklamační konání

Kupující uplatňuje v prodejním místě a bere na vědomí dodržení těchto zásad:

a/ reklamace množství musí být uplatněna do 2 pracovních dní od splnění dodávky
b/ ostatní vady musí být uplatněné v záruční lhůtě
c/ prodávající se musí k reklamaci vyjádřit do 30 dní od jejího obdržení